Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
İHALELERİMİZ
Dış Lastik Mal Alımı İşi İhalesi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Dış Lastik Mal Alımı İşi İhalesi
Kayıt No 2020/136201
İlgili Müdürlük/Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 148 Adet Lastik Alım
İhale Durumu SONUÇLANAN İHALELER
Açıklama

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR

HENDEK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/136201

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kemaliye Mah. Cumhuriyet Meydanı 11 54300 Merkez HENDEK/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

02646146152 - 2646146156

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@hendek.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

148 ADET DIŞ LASTİK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hendek Belediye Garajı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandıktan 5 gün sonra işe başlanılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hendek Belediyesi Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati

:

31.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İş makinaları lastikleri için TSE ISO 4250-2,

Kamyon, kamyonet, Minibüs, Otobüs, lastikleri için TSE 11375,

Otomobil lastikleri için TSE 11374 uygunluk belgelerini teklif ekinde sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hendek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres Kemaliye Mah. Cumhuriyet Alanı No:11
İlgili Telefon 0 264 614 6152
İlgili Faks 0 264 614 6156
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer Hendek Belediyesi
İhale Tarihi 31.3.2020
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası 2020/136201
İhale Adı Dış Lastik Alım İhalesi
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi