Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
 
DUYURU
Orjinal Resim

HENDEK İLÇESİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim ACIR başkanlığında, aşağıda adı, soyadı ve unvanları yazılı olan üyelerin iştiraki ile oluşturulan komisyonun, 20.06.2022 Pazartesi günü saat:10.00’da Kaymakamlık toplantı salonunda yaptığı toplantıda; İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca görüşülen gündem konuları ile alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.

1.     Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan tebliğinde belirtilen esasları yerine getirmek ve diğer gerekli çalışmaları yapmak
üzere, ilgili kurum amirlerinden oluşturulan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonun çalışmalarına
başlamasına.

2.     İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim
yerleri yazılı olan yerlerine ait adres ve telefonların ve alınan komisyon kararlarının kamuoyuna
duyurulması için kurumların Web sayfalarında, mahalli basında, belediye ve muhtarlık ilan
panoları ile cami girişlerine asılarak duyurulmasına,

3.     İlçe Kurban Komisyonu ile ilçe belediyesinin; kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın
kurbanlarını dini hükümlere, Covid 19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler alan Sağlık
Bakanlığının önerileri doğrultusunda sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat
kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve kesim yerlerinde yeteri
kadar din görevlisi, veteriner hekim, kasap ve yardımcı personel bulundurmalarına ve bu konuda
gerekli tedbirleri almalarına,

4.     Kesim yerlerinde. ‘Kasaplık Belgesi ‘ veya ‘Kurban Kesim Elemanı’ kurslarında alınmış
‘Kurs Bitirme Belgesi’ ve ’Hijyen Eğitim Belgesi’ olanların görevlendirmesine, satış ve kesim
yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasına, satış
ve kesim yerlerinin her gün sabah akşam temizlenmesi, etkin dezenfektan ile dezenfekte
edilmesinin sağlanmasına.

5.     Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim
yerleri dışında kesmek veya kestirmek sureti ile Çevre, Hayvanları Koruma, Hayvan Sağlığı
Zabıtası ve Kabahatler Kanunu’na aykırı davrananlar hakkında ilgili tebliğ hükümlerince cezai
işlem yapılacağının, belediyenin ilan bürolarından duyurulmasına,

6.     İlçemiz merkez ve mahallelerde bulunan “kurban kesim yerlerinin” komisyonumuzca
belirlenen “denetim ekibi” tarafından gerekli incelemelerin yapılarak, ilgi tebliğ şartlarına uygun
olanların belirlenip, Kurban hizmetleri sekreterya olarak Müftülüğe rapor halinde bildirilmesine.

7.   İlgi tebliğin 6. maddesinin (j) bendi gereğince, “Sağlık Bakanlığı Tarafından
Belirlenmiş Güncel Covid-19’dan Korunma Önlemlerine Uyunuz" (Ek-1) ve ’’Kurban
Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpeleri ve Pasaportları ile Koyun ve Keçi
Türü Hayvanların Kulak Küpeleri”
(Ek-2) duyuruları cami ilan panoları ile kurban satış ve
kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine.

?
 1. Kurban satış ve kesim yerlerinde, ilgi tebliğin 6. maddesinin (h) bendi gereği, “Kurban
  Satış Yeri Taahhütnamesi”
  Ek-4 alınmasına, ilgili tebliğin 11. maddesinin (4.) bendine göre
  “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” oluşturularak. (7.) bendi gereğince de kurban kontrol ve
  denetim birimi tarafından “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim
  Yerleri Kontrol Formu”
  Ek-6 doldurulmasına, 60 puanla altıyla değerlendirilen yerler için
  uygunsuzluk belgesi düzenlenir ve ilgili yere asılmasına ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar
  şartlarını düzelterek puanım 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye
  edilmesine ve doldurulan formların arşivlenmek üzere, ilçe müftülüğüne teslim edilmesine,
 2. Denetim ve Kontrol Biriminin; İlçe Belediyesi’nden Zabıta Memurları Mustafa
  KEFELİ ve Yakup ŞAHİN, Veterinerler Recep Ali AYDIN, ve Kemal ATALA, Tarım ve
  Orman İlçe Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Ömer DAL, İlçe Müftülüğümüzden Taytem
  Mescidi İmam-Hatibi Selman ŞANALMIŞ’dan oluşturulmasına; denetimden sorumlu bu ekibin,
  kurban kesim yeri açılması hususunda komisyona müracaat edenlere ve geçen sene hizmet veren
  yerlere, ivedilikle inceleme ve araştırma yaparak, mevzuata uygun hale getirilmesi çalışmalarım
  yürütmesi, yapılan çalışmaların (Ek-5) ve (Ek-6) formlarının doldurularak komisyon sekreteryası
  olan müftülüğe bildirmesine,
 3. İlçe Belediyesince hazırlanan ve halkın kurban kesme hizmetine tahsis edilen kesim
  yerlerinde, kurbanını kendisi kesen vatandaşlardan tesisten yararlanma ücreti alınmamasına,
 4. İlçe Belediyesinin kesim yerlerinde atık malzeme birikmemesi ve çevre kirliliğine yol
  açmaması için gerekli tedbirlerin, ilgili tebliğin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen hükümler
  çerçevesinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri içeren yönetim planı hazırlayıp komisyona
  sunmasına ve uygulanmasına,
 5. Kesimhanelerde veya diğer yerlerde kesilen kurbanlıkların kulak küpe ve pasaportları ilgi
  tebliğ ekindeki (Ek-2)’de belirtilen kişiler vasıtasıyla 18 Temmuz 2022 tarihine kadar Tarım ve
  Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesine,
 6. Kurban Satış Yerlerinin ilgili kurum görevlilerince denetlenip, küpe kontrollerinin
  yapılmasına,
 7. Belediyeler tarafından, vatandaşların kendi bahçelerinde kestikleri kurban atıklarını
  almak ve genel çevre temizliğini sağlamak için gezici ekipler oluşturmasına, kurban atıklarının
  açık alana atılmaması ve çöp poşetleri içinde gezici ekiplerin alabileceği çöp kutularına
  bırakılması için halka duyuru yapılmasına,
 8. Yeterli müracaat olması halinde, kesim yerlerinde vatandaşların kurbanım usulüne uygun
  kesebilmeleri için, tlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme
  Kursu”
  gerçekleştirilmesine,
 9. Kurban Bayramı günlerinde; gerekli görüldüğü gün kadar, merkez ilçe belediyesinde; izin
  verilen kesim yerlerinin denetimini yürütmek, izinsiz ve uygun şartları taşımayan yerlerde
  kesime izin vermemek, vatandaşların yaptıkları kesimlerin de çevre sağlığına uygun yapılmasını
  takip ve kontrolünü gerçekleştirmek üzere; ilgili kurumlardan personel görevlendirilerek ekip
  oluşturulmasına, ekip aracının Kaymakamlıkça tahsis edilmesine,
 10. Vaaz ve hutbelerde din görevlileri tarafindan; Kurban bayramı ve kurban kesimi ile ilgili
  alınan tedbirler ve kesilecek kurbanlık hayvanlar hakkında halkımızın bilgilendirilmesine,
 11. Kurbanlık hayvanlardan hastalıklı olanların kesimini önlemek için; Tanm ve Orman İlçe
  Müdürlüğü ve İlçe Belediyesi, muhtarlıklar ve veterinerlik hizmetleri müdürlüğünce gerekli
  tedbirler alınmasına,
 12. Kurban kesim yerlerinde kesim yeri sorumluları tarafından kesilen veya kurbanım kendisi
  kesen v.b. çeşitli şekillerde kesilen, büyük ve küçükbaş hayvanların sayılarının; din görevlileri ve
 

muhtarlıklar kanalıyla ilçe müftülüğüne bildirmelerine, hayvan küpelerinin de Tarım ve
Orman İlçe Müdürlüğüne tesliminin
sağlanmasına,

 1. Toplu kesim yerlerinde ilk yardım malzemelerinin hazır bulundurulmasına,
 2. Kurban atıklarının çöp varillerine dökülmesi önlenerek, çevre temizliği ve halk sağlığına
  riayet edilmesi, gerektiğinde Hendek Belediyesine ait 4445403 dâhili 1 ve 4 numaralı
  telefonlardan yardım istenmesine,
 3. Kurban derilerinin ve kurban paylarının dağıtımı için vatandaşların, din görevlilerimiz
  tarafından aydınlatılmasına, kurban derisi toplama ile ilgili görevli ve yetkili kişilere kurban
  kesim yerlerinde yer ayrılması ve kolaylık sağlanmasına,
 4. Kurban Hizmetleri Komisyonun yapılacak harcamalarla ilgili işlemlerini Kurban
  Hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerince yapmasına,
 5. îlçe Kurban Hizmetleri Komisyonun kurban raporlarını, 12 Ağustos 2022 tarihine kadar
  İl Müftülüğünün e-posta adresine bildirilmesine,
 6. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararların ilçe belediyesi ilan bürolarınca
  kurban bayramından önce halkımıza duyurulmasına,
 7. 20 06/2022 tarihinde saat 10.00’da yapılan toplantıda Resmi Gazete de yayımlanan
  03/06/2022 tarihli ve 31855 sayılı 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair
  Tebliğin hassasiyetle uygulanmasına,

Yukarıdaki hususların ilçemiz genelinde uygulanmasına, komisyonumuz tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.

<[endif]---->

<[endif]---->


Arşiv  l 
Yazdır  l