Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
İHALELERİMİZ
2019/8 KİRA İHALESİ

İhale Bilgileri
İhale Konusu 2019/8 KİRA İHALESİ
Kayıt No 2019/225
İlgili Müdürlük/Birim Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Kira İhalesi
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 2 Adet Taşınmaz İşyeri
İhale Durumu İPTAL EDİLEN İHALELER
Açıklama
logoson130907
HENDEK BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KİRA İHALESİNE AİT İLAN 
                         
MADDE 1- Kiraya verilecek Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULÜN
SIRA NEVİ ADRES ADA
PARSEL
ALAN
(m²)
KİRA
SÜRESİ
AYLIK KİRA
BEDELİ (tl)
%3 GEÇİCİ
TEMİNAT (tl)
İHALE
SAATİ
1 İş yeri Mahmutbey Mah. 3504.Sk. No:128/A - 200,00 m² 60 Ay 1.000,00 TL 1.800,00 TL 16:30
2 İş yeri Mahmutbey Mah. 3504.Sk. No:130/A 214/4 200,00 m² 60 Ay 2.500,00 TL 4.500,00 TL 16:35
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 04.11.2019 tarihinde Pazartesi günü saat 16:30' da Belediyemiz toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 04.11.2019 Pazartesi günü saat 12:30`a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Bir aylık kira bedeli ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) İkametgah belgesi,
b) Tebligat için adres beyanın (telefon, faks ve varsa emsal adresi belirtilecek) verilmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noter tasdikli imza sirküleri,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
i) Hendek Belediyesi, Vergi Dairesi ve Sigorta Kurumundan borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) Faaliyet Belgesi ( idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge),
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Tebligat için adres beyanının ( telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek ) verilmesi,
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
g) Hendek Belediyesi, Vergi Dairesi ve Sigorta Kurumundan borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
MADDE 6- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme örneği, şartname ve ekleri 250.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
                         
                      14.10.2019
                         
                         
                         
                      Turgut BABAOĞLU
                      Belediye Başkanı
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 4.12.2019
İhale Saati 16:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi