Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
İHALELERİMİZ
Asfalt Yapım İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Asfalt Yapım İşi
Kayıt No 2016/79507
İlgili Müdürlük/Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Türü Yapım İşi
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 10.000 Ton Asfalt Betonu Bsk Aşınma Malzemesi ile Asfalt Yama Yapımı 15.000 Ton Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temini ve Finişerle Serme Sıkştırma İşi 20.000 Ton Asfalt Betonu Binder Tabakası Temini ve Finişerle Serme Sıkştırma
İhale Durumu İPTAL EDİLEN İHALELER
Açıklama

ASFALT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

HENDEK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Asfalt yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/79507

1-İdarenin

a) Adresi

:

KEMALİYE MAHALLESİ MUAMMER SENCER CADDESİ NO:2 54300 HENDEK/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2646146152 - 2646146156

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10.000 Ton Asfalt Betonu Bsk Aşınma Malzemesi ile Asfalt Yama Yapımı 15.000 Ton Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temini ve Finişerle Serme Sıkştırma İşi 20.000 Ton Asfalt Betonu Binder Tabakası Temini ve Finişerle Serme Sıkştırma İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Hendek İlçesi Sınırları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HENDEK BELEDİYESİ MECLİS SALONU

b) Tarihi ve saati

:

12.04.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

ÖZELLİKLERİ

Döner Süpürge

1

Adet

 

Damperli Kamyon

14

Adet

Branda örtü tertibatına sahip damper şasesi düz ve madeni. En Az 15 ton kapasiteli. (Serim Yapılacak yerin boyutlarına uygun büyüklükte ve tonajda olacaktır)

Finişer

Adet

Doldurma teknesinin yan kapakları açılır kapanır tipte olacaktır. (Serim yapılacak yerin boyutlarına uygun büyüklükte)

Silindir

5

Adet

Statik ağırlığı 8-12 ton. Demir bandajlı tipte. (3 adet)-vabıl (2 adet)

Kompaktör

2

Adet

En az 25 Kn kuvvetinde. En az 100 kg ağırlığında.

Mastar

2

Adet

Deforme olmayacak nitelikte, 4 mt uzunluğunda.

Greyder

2

Adet

Otomatik levyeli tipte.

Beko Loder

1

Adet

 

Asfalt Robotu

1

Adet

Min 12 ton

Kazıyıcı Yükleyici

2

Adet

Min 80 Hp gücünde

Çok Amaçlı Mini Yükleyici

1

Adet

 

Asfalt Plenti

1

Adet

Min 120 Ton/saat

Derz Makinesi

2

Adet

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A-V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı HENDEK BELEDİYESİ GELİRLER ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HENDEK BELEDİYESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres KEMALİYE MAHALLESİ MUAMMER SENCER CADDESİ NO:2 54300 HENDEK/SAKARYA
İlgili Telefon 0 264 614 6152
İlgili Faks 0 264 614 6156
İlgili E-Posta bilgi@hendek.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Hendek Belediyesi Meclis Salonu
İhale Tarihi 12.4.2016
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri Satın Alma Servisi
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi