Site Haritası l
Site İçi Ara
E-Belediye
Sosyal Ağlar

Hava Durumu 
İHALELERİMİZ
2020/6 Taşınmaz Satış İhalesi

İhale Bilgileri
İhale Konusu 2020/6 Taşınmaz Satış İhalesi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Satış İhalesi
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İPTAL EDİLEN İHALELER
Açıklama
 
HENDEK BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN 
MADDE 1- Satışı yapılacak Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERİN MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ
 (tl)
%3
GEÇİCİ
TEMİNAT (tl)
İHALE
SAATİ
SIRA NEVİ ADRES TAPU
MAHALLE
BİLGİLERİ
ADA
PARSEL
ALAN
(m²)
1 TARLA Aktefek Mahallesi AKTEFEK Köyü 108/7 13481.16 m² 269.623,20 TL 8.088,70 TL 10:00
2 TARLA Aktefek Mahallesi AKTEFEK Köyü 120/3 9659.72 m² 241.493,00 TL 7.244,79 TL 10:15
3 TARLA Aktefek Mahallesi AKTEFEK Köyü 135/1 693.44 m² 13.868,80 TL 416,06 TL 10:30
4 TARLA Aktefek Mahallesi AKTEFEK Köyü 158/2 7251.21 m² 181.280.25 TL 5.438,41 TL 10:45
5 TARLA Aktefek Mahallesi AKTEFEK Köyü 121/20 2679.60 m² 66.900,00 TL 2.007,00 TL 11:00
6 TARLA Aktefek Mahallesi AKTEFEK Köyü 143/1 3354.42 m² 83.860,50 TL 2.515,82 TL 11:15
7 TARLA B.İhsaniye Mahallesi B.İHSANİYE Köyü 0/66 2820,00 m² 56.400,00 TL 1.692,00 TL 11:30
8 TARLA B.İhsaniye Mahallesi B.İHSANİYE Köyü 0/255 26480,00 m² 529.600,00 TL 15.888,00 TL 11:45
9 TARLA Punabey Mahallesi PUNABEY Köyü 0/369 708,00 m² 28.320,00 TL 849,60 TL 12:00
10 TARLA Punabey Mahallesi PUNABEY Köyü 0/1110 748,00 m² 29.920,00 TL 897,60 TL 12:15
11 TARLA Punabey Mahallesi PUNABEY Köyü 0/284 1264,00 m² 50.560,00 TL 1.516,80 TL 14:00
12 TARLA Punabey Mahallesi PUNABEY Köyü 0/352 2880,00 m² 115.200,00 TL 3.456,00 TL 14:15
13 TARLA Punabey Mahallesi PUNABEY Köyü 0/368 608,00 m² 24.320,00 TL 729,60 TL 14:30
14 TARLA Sofular Mahallesi SOFULAR Köyü 102/1 13496.03 m² 472.361,05 TL 14.170,83 TL 14:45
15 TARLA Sofular Mahallesi SOFULAR Köyü 101/14 622.24 m² 21.778,40 TL 653,35 TL 15:00
16 TARLA Sofular Mahallesi SOFULAR Köyü 102/56 2036.28 m² 71.269,80 TL 2.138,09 TL 15:15
17 TARLA Sofular Mahallesi SOFULAR Köyü 103/109 3154.36 m² 110.402,60 TL 3.312,08 TL 15:30
18 TARLA Sofular Mahallesi SOFULAR Köyü 103/245 431.18 m² 15.091,30 TL 452,74 TL 15:45
19 TARLA Sofular Mahallesi SOFULAR Köyü 103/269 2297.90 m² 80.426,50 TL 2.412,80 TL 16:00
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 16.12.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00' da Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 15.12.2020 Salı günü saat 16:30`a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Satış bedeli ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) İkametgah belgesi,
b) Tebligat için adres beyanın (telefon, faks ve varsa emsal adresi belirtilecek) verilmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noter tasdikli imza sirküleri,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
i) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) Faaliyet Belgesi ( idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge),
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Tebligat için adres beyanının ( telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek ) verilmesi,
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
g) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
MADDE 6- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, şartname ve ekleri 250.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
                                   25.11.2020
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 16.12.2020
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi